Cimastron CAD/CAM ソフト

1

2

 

3

 

 

Đế Khuôn Âm: Chức năng chính để kẹp chắc khuôn âm vào máy ép nhựa (2 phần vai dư ra dùng để kẹp chặc vào máy ép nhựa)

4

 

Khuôn Âm: Chức năng chính để gắn Insert Khuôn Âm

5

 

Khuôn dương: Chức năng chính để gắn Insert khuôn dương

6

 

Gối Đở: Chức năng chính để tạo khoảng không gian trống cho tấm Gá Lót và Lót Lói duy chuyễn.

7

 

Lót lói: Chức năng chính để giữ các ty lói không rơi ra khỏi tấm gá lói (Gá lói và lót lói dùng để giữ các ty lói)

8

 

Insert Khuôn Âm: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

9

 

Insert Khuôn Dương: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

10

 

Vòng Định Vị: Dùng để định vị Khuôn Âm với máy ép nhựa

11

 

Bạc keo: Dẫn nhựa từ đầu phun của máy ép vào kênh dẫn nhựa

12

 

Chống Sàn: Định vị giữa khuôn âm và khuôn dương (Chống sàn giữa khuôn âm và khuôn dương khi nhựa bơm vào long khuôn)

13

 

Chốt dẫn hướng & Bạc dẫn hướng: Dẫn hướng cho khuôn âm và khuôn dương khi đóng khuôn

14

 

Dẫn hướng lói: Cũng gồm chốt dẫn hướng lói và bạc dẫn hướng lói. Dùng để dẫn hướng cho tấm gá lói và lót lói khi di chuyển

15

 

Chốt hồi & Lò xo hồi: Dùng để đẩy tấm gá lói và lót lói về khi đóng khuôn

16

 

Gối đở phụ: Đở khuôn dương (Phụ cho gối đở)

17

 

Lói: Để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn

18

Lói keo: Dùng để đẫy đường keo ra khỏi khuôn

19

 

                  Quy trình lắp ráp 1 bộ khuôn

Bước 1: Nhập tấm khuôn vào mô hình. Bước 2: Lắp bạc dẫn hướng vào tấm khuôn trên.

Bước 3:Lắp tấm kẹp với khuôn trên.

Bước 4:Lắp bạc cuống phun vào tấm kẹp trên và lắp bu lông để dữ hai tấm khuôn với nhau.

Bước 5: Lắp vòng định vị với tấm kẹp trên và hai bu lông giữ vòng đinh vị.

Bước 6:Lắp chốt dẫn hướng vào tấm khuôn dưới.

Bước 7:Lắp tấm đẩy vào (nếu dùng ty đẩy thì lắp ty đẩy vào tấm giữ cùng lúc khi lắp chốt hồi.

Bước 8:Lắp bốn lò xo và hai gối đỡ.

Bước 9: Lắp tấm giữ và bốn chốt hồi.

Bước 10:Lắp tấm đẩy và bốn bu lông liên kết tấm đẩy và tấm giữ.

Bước 11:Lắp tấm kẹp trên và bốn bu lông liên kết phần di động.